Search
Results 1-10 of 139 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1804Ipui onac : ceintzuetan arquituco dituzten euscaldun necazari, ta gazte guciac eracaste ederrac beren vicitza zucentzeco / ematen ditu euscaráz arguitará ume eta necazarientzat Vicenta Antonia Moguel eta Elguezabalec.Moguel Elguezábal, Vicenta Antonia, trad.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.; Undiano (Donostia-San Sebastián), imp.
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1865San Roque gloriosoaren novena : edoceiñ demboretan eguiñ ditequena batez ere gaitza edo pestea danean / Cristobal de Linazac eusqueraz jarria.Linaza, Cristobal de (O.F.M.), trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1922Ipuin laburrak umetxoentzat / [Garitaonandia'tar Bitor'ek egiñak].Euskaltzaindia.
1929Genoveva de Brabante / por el "bertsolari" Juan Cruz de Zapirain, [traducido por] Manuel de Lecuona.Lecuona Echabeguren, Manuel de, trad.; Schmid, Christoph von.; Eusko Ikaskuntza.
1912Alkate ona / José Elizondo.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.
1855Testamentu Zarreco eta Berrico condaira edo Munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri / Escritura Santatic atera, eta euscaraz ipini dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Zaldivia-co beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Gorosábel (Tolosa), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1850Eusquerazco manuala sacramentuen gañeko eracusaldiak eta ongui ilten laguntceco oracio egoquiac dacazquiana / lendavician Vizcaico Parroco Jaun batec ango eusqueran paraturic, orain Vergaran Santa Marinaco Coadjutore Jaunac Guipuzcoaco eusquerara viurtu duana.Undiano (Bergara), imp.