Search
Results 1-10 of 47 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1890Gabon : iruchulotar oituren jostirudia euskara nastuban eta egintza bacarran / izkibratua Marcelino Soroa Lasa-c.Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.
1881Mariaren gloriac / Alfonso Ligorioc eguiñ ; eta Ramón Garciac gastelaniara itzuli zuanetic, Gregorio Arruec eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Martínez (Azpeitia), imp.
1823Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenvicico comunio raco prestatu bear diran aurrentzat, eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueincen diezte euskaldunei Juan Bautista Aguirre.Lama (Tolosa), imp.
1800Misioetaco cantaberriac ta indulgencia plenariac edo barcamen osoac Misioetan irabaci ditezqueanac.Gorosábel (Tolosa), imp.
1898Zestua-ko Euskal-Festetan On Domingo Agirre ta Badiola abadeak Gipuzkoako Diputazio Chit Goituaren aurrean egintako sermoya 1898-ko agorraren 18-an = Sermón predicado en Cestona el día 18 de septiembre de 1898 ante la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por el presbítero D. Domingo de Aguirre y Badiola con motivo de las Fiestas Euskaras celebradas en aquella N. y L. Villa.-
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.
1894Gorgonioren estuasunak : zarzuela-moldaera gizon bakarrentzat eta egintza batian / Marcelino Soroa Lasa-k izkribatua.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1888Bai, pecatu da liberalqueriya.Arana, José Ignacio de (S.I.), trad.; Lasserre (Bayonne), imp.
1896Clave de temas : complemento del método práctico para aprender el euskera bizkaíno y gipuzkoano / por el Presbítero Resurrección María de Azkue.Astuy (Bilbao), imp.
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.