SearchResults 1-10 of 377 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1804Ipui onac : ceintzuetan arquituco dituzten euscaldun necazari, ta gazte guciac eracaste ederrac beren vicitza zucentzeco / ematen ditu euscaráz arguitará ume eta necazarientzat Vicenta Antonia Moguel eta Elguezabalec.Moguel Elguezábal, Vicenta Antonia, trad.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.; Undiano (Donostia-San Sebastián), imp.
1890Gabon : iruchulotar oituren jostirudia euskara nastuban eta egintza bacarran / izkibratua Marcelino Soroa Lasa-c.Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.
1929Bost urtian___ / bi ekitalditan Toribio Alzaga'k eratutako antzerkia.-
1931Itun Berria / Olabide'tar Erraimun.Olabide Carrera, Erraimun (S.I.), trad.
1936Dabiden eres-abestiak : latekeraz, gerkeraz eta iberkeraz artu--- eta euskeraz ipiñi ditu / idazteunetan irakasle dan Y. L. Galdos'tar Erromalek.Galdós Baertel, Romualdo (S.I.), trad.
1880Oracio mental edo pentsamentuzcoa iduquitzeco gai egoquiac dacazquian escu-liburua / Aita Villacastiñec gaztelaniaz eguin zuenetic ; Gregorio Arrúec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1926Bisitac aldareco Sacramentu Santuari gure Ama Birgiña Mariari eta San Joseri / Alfonso M. Ligorio Santuac egiñac ; eta Felipe de Jesús Echeverría deitzen denac euscarara itzuliac edo euzqueraztuac.Echeverría, Felipe de Jesús, trad.
1922Ezer ez ta festa : Marzelino Soro'ak idatzitako jostirudiaren antolapen berria / T. Alzaga.-
1932Lutelestia : iru mallatan : euskerazko lenengo malla / Iturriotz Pirmin.-
1924Ipuiak / Jauregi ta Etxenagusia'tar Luis.-