SearchResults 351-360 of 377 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1909Meza Berriya : jostirudia egintza bakarrian / Barriola-tar Juan Avelino'k idatzia.-
1911Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.Vizcarra Arana, Zacarías de.
1887Testamentu Zarreco eta Berrico condaira : edo munduaren asieratic Jesu-Cristo-ren Evangelioa apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri Escritura Santatic atera / eta euscaraz ipiñi dituenac Francisco Ignacio de Lardizabal Xaldiviaco Beneficiaduac.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.
1931Erriarentzako liturgia.Buenaventura de Oyeregui (O.F.M. Cap.); Olano Galarraga, Dionisio (O.F.M.Cap.); Tolosa, Marcelino (O.F.M.Cap.); Ataun, Bonifacio de (O.F.M.Cap.)
1909Itz bi eche-bataioaren gañean : bear bearrekoa emakuma ezkondu, ezkongai, eta emaguintzan dabiltzan guztientzat / Sendatzalle batek.-
1911Lagun txar bat : iru egintzetan antzerrti ituna / Barriola Aizpurua'tar Abelin'ek sortua.-
1898Zestua-ko Euskal-Festetan On Domingo Agirre ta Badiola abadeak Gipuzkoako Diputazio Chit Goituaren aurrean egintako sermoya 1898-ko agorraren 18-an = Sermón predicado en Cestona el día 18 de septiembre de 1898 ante la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa por el presbítero D. Domingo de Aguirre y Badiola con motivo de las Fiestas Euskaras celebradas en aquella N. y L. Villa.-
1935Lenbiziko Jaunartzerako kristau ikasbidea / Muniz eta Pablos'tar Tomas Iruñako Gotzai Jaun guziz agurgarrien aginduz ; Aita Astete'tik berexia, oar eta erakusgaiez osotua, ta apez jaun batzuek euskerara itzulia.-
1887Urrutiko inchaurrak__ : jostirudia bi egintzan / Marcelino Soroa Lasa-k izkribatua.López (Tolosa), imp.
1894Gorgonioren estuasunak : zarzuela-moldaera gizon bakarrentzat eta egintza batian / Marcelino Soroa Lasa-k izkribatua.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.