SearchResults 1-10 of 377 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1888Mayetzeco ill edo Birgina chit santari consagratutaco mayetzeco illa : cristau fededunac bere ama maiteari...dan eran / Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.
1910Ortzuri : R.M. Azkue apaizak iru ataletan ta euskeraz egindako opera = Opera escrita en tres actos y en vascuence por el Presbítero Dr. Azkue.-
1865Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo eta doctriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Agustín Cardaberasec esqueintsen ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1899Manual de higiene y medicina popular : dedicado a los habitantes del país vascongado = [Errico gendeentzat osasun legueac eta medicantzaco arguibideac : euskal-erritarrai esqueñiac / con un prólogo de Carmelo de Echegaray ; y escrito en castellano y vascuence por los médicos titulares de Deva é Iciar Martín Arámburu y Manuel Bago Aguirre / erderaz eta euskeraz Devaco eta Itziarco medicu Martin Aramburu eta Manuel Bago Aguirrec ipiñiac].Bago Aguirre, Manuel.; Echegaray Corta, Carmelo de, pr.; López (Bergara), imp.
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1918Eskaldi aukeratuak edo Padua'ko Antonio Deunari egiteko otoitz egokiyak / L-M'tar I'ek ipiñiak.-
1879Ama Birgiñaren sortze chit garbi eta mancharen cutsuric gabeco alabaen congregacioa : billera santu onetacoac berari eguiten diozcaten bisitetaraco liburuchoa.-
1928Misio santuetarako kantak.-
1933Nekazaritzako irakurraldiak : mendi-aldeko ikastolaentzat.Gipuzkoa. Diputación Provincial.
1930Nekazaritza : Euskalerriko nekazarientzat (40 ikasgaietan)-