SearchResults 1-10 of 82 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1926Bisitac aldareco Sacramentu Santuari gure Ama Birgiña Mariari eta San Joseri / Alfonso M. Ligorio Santuac egiñac ; eta Felipe de Jesús Echeverría deitzen denac euscarara itzuliac edo euzqueraztuac.Echeverría, Felipe de Jesús, trad.
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.
1924Zeruko argi berria : dauzka, goizeko jarduera, meza santua, bezperak, gurutze bidea... / L-M'tar I'k ipiñiak.-
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.-
1869Exercicio izpirituala : bere Salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Lamaignère (Bayonne), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1912Eleiz-liburuchua / Kandido Basabe'k egiña.-
1927Zeruko mana gozoa : irugarrengoentzat eleiz-liburua / Jose Antonio Ugarte.-
1923Zeruko lorea / Lopez Mendizabal'dar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac, trad.; López (Tolosa), imp.
1923Zerurako bidea / Kardaberaz Abak, eta Antia jaunak egindako gayetatik aterea.Antía, Manuel Antonio, trad.; Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.