SearchResults 1-10 of 82 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.
1886Sacramentu chit santuari eta Maria guciz santari illaren egun gucietaraco icusaldi edo bisitac / Alonso Ligorioc eguin zuenetic Gregorio Arruec eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.
1863Exercicio izpirituala : bere salbamendua eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa : çointan aurkhitcen baitire igandetaco besperentçat psalmu eta himnoac Erromaco usaiaren arabera.-
1839Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentçat laguntça handitacoa.Cluzeau (Bayonne), imp.
1899Elizaco liburu ttipia.Mame(Tours), imp.
1906Cerurako bide zucena eta segurua / Antonio María Claret ; Manuel Antonio Antia Urnietako Erretoreac euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.
1887Exercicio izpirituala : bere salbamenduaren eguiteco desira duten guiristinoentzat laguntza handitacoa.Reliure (Dax), imp.
1907Apaiz jaun eta beste cristauentzat euskerazco escu-liburua sacramentuen gañeco eracusaldiac eta ongui illtzen laguntzeco orazio egokiak dacazkiana.-
1923Zerurako bidea / Kardaberaz Abak, eta Antia jaunak egindako gayetatik aterea.Antía, Manuel Antonio, trad.; Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.