SearchResults 1-10 of 75 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Publication dateTitleAuthor(s)
1750Christaubari salvetaco necesario dirian lau gaucen artean, ceintzuc dirian, leenago esan dodana leguez, fedea, esperanza, caridadea, eta obra onac... [Manuscrito].-
1750Christauba uso errazoescoera eltcen danean jaquin bear daben gauzena... [Manuscrito].-
1750Christinaduben excelencia eta dignidadea eta Cruce Santubena... [Manuscrito].-
1700Doctrina de Ybrillo [Manuscrito].-
1750Bigarren articulubac dijo, Aen seme bacar Jesu Christo gure Jaunagan, cein concevidu izan zan Espiritu Santuben obraz, eta irugarrenac, Jaijo zala Santa Maria Virginiagandic... [Manuscrito].-
1805Jubilau beçala ematen den perdunantça osoaren crida edo publicacionea : Aita Saindu Pio, icen huntaco VII, garrenac Christau-herriari, Jubilau beçala, ematen dioen Perdunantça osoa... : Eliça bisitetan eguin beharco diren othoitzeguin / Juan Joseph-Jacobe Loison.Pío VII, Papa.; Loison, Joseph-Jacques, Obispo de Bayonne.; Bayonne (Diócesis). Obispo (1802-1820 : Joseph-Jacques Loison); Cluzeau (Bayonne), imp.
1906Christiñau doctrinea : bizkaitarren euskeraz Agustin Cardaberaz-ek 1762garren hurtean agertua Iruñean Librugille Antonio Castilla-ren Echean da barriro argitara euskelzale bik emona.-
1858Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; Zuazua (Donostia-San Sebastián), imp.
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.-