Browsing by Subject 24030

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 23 of 75 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1888Bai, pecatu da liberalqueriya.Arana, José Ignacio de (S.I.), trad.; Lasserre (Bayonne), imp.; Sardá Salvany, Félix.
1750Bigarren articulubac dijo, Aen seme bacar Jesu Christo gure Jaunagan, cein concevidu izan zan Espiritu Santuben obraz, eta irugarrenac, Jaijo zala Santa Maria Virginiagandic... [Manuscrito].-
1799Catecismo de la doctrina christiana / escrito por el P. Gaspar Astete ; y añadido, para su mayor declaracion... por el Lic. Don Gabriel Menendez de Luarca.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Manteli (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1907Catezismo laburra : Cristiñauaren dotriña laburtuaren lenengo zatiya ume chiquichuentzat Erromaco probinziyaco obispaduai aita santu Pío X.ac izentaua / biurtu dau bizcaico eusquerara Garita-Onandía-co on Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1913Catichima : Baionaco diocesacoa / François-Marie Gieure.Gieure, François-Marie, Obispo de Bayona.; Bayonne (Diócesis). Obispo (1906-1934 : François-Marie Gieure)
1842Catichima edo Fedea laburzki / Paul-Thérèse-David d'Astros...manuz imprimatua.Duhart-Fauvet (Bayonne), imp.; Astros, Paul-Thérèse-David d'.
1785Christau doctriñ berri-ecarlea christauari dagozcan : eguia sinis-beharren-berría dacarrena / Claudio Fleuri abadeac arguitara atera zuanetic ; Juan Antonio Ubilloscoac eusquerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.; Fleury, Claude.
1750Christauba uso errazoescoera eltcen danean jaquin bear daben gauzena... [Manuscrito].-
1750Christaubari salvetaco necesario dirian lau gaucen artean, ceintzuc dirian, leenago esan dodana leguez, fedea, esperanza, caridadea, eta obra onac... [Manuscrito].-
1750Christinaduben excelencia eta dignidadea eta Cruce Santubena... [Manuscrito].-
1906Christiñau doctrinea : bizkaitarren euskeraz Agustin Cardaberaz-ek 1762garren hurtean agertua Iruñean Librugille Antonio Castilla-ren Echean da barriro argitara euskelzale bik emona.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1899Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenbicico comunioraco prestatu bear diran aurrentzat eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueintzen diezte euscaldunai D. Juan Bautista Aguirre.Muguerza (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1900Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenbicico Comunioraco prestatu bear diran aurrentzat eta bidez Cristau acientzat-ere bai / esqueintzen diezte euscaldunai Juan Bautista Aguirre, Asteasuco Beneficiadu, eta Guipuzcoaco Arciprestazco nagusian Diputadu Generalac.Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1823Confesioco eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac : lenvicico comunio raco prestatu bear diran aurrentzat, eta bidez cristau acientzat-ere bai / esqueincen diezte euskaldunei Juan Bautista Aguirre.Lama (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1905Cristabaren icasbide edo doctriña / aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1904Cristabaren icasbide edo doctriña / Aita Gaspar Astete jesuitac erderaz ipiñi zuanetic Guipuzcoaco eusquerara itzuliya.Astete, Gaspar (S.I.)
1800Cristau doctrina / Aita Gaspar Astetec erdaraz escribitua ; eta orai euscaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango Valleco Parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Quintana (Elizondo), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1919Cristau doctrina / Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai euskaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango valleco parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Astete, Gaspar (S.I.)
1800Cristau dotriña : ceñetan eracusten baitire gure dede sanduco gauzaric bearrenac / Astetec erderaz ; eta orai Nafarroaco euscaratu izarrac adirazten duena erantsiric ateratcen du Pedro Antonio Añibarroc.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Rada (Pamplona), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.Láriz, Francisco Javier.