Browsing by Subject 24030

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 75 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1919Cristau doctrina / Gaspar Astetec erdaraz escribitua eta orai euskaraz publicatzen dana cenbait gauza aumentaturic Baztango valleco parroco batec cristau fielea instruccionearen deseyuz.Astete, Gaspar (S.I.)
1800Cristau dotriña : ceñetan eracusten baitire gure dede sanduco gauzaric bearrenac / Astetec erderaz ; eta orai Nafarroaco euscaratu izarrac adirazten duena erantsiric ateratcen du Pedro Antonio Añibarroc.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Rada (Pamplona), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.Láriz, Francisco Javier.
1867Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo Nagusico apaicen batzarre edo Congregacioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela berriro euskarara itzulia.Sanz y Gómez (Vitoria-Gasteiz), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1879Cristauaren dotriña / Astetec erdaraz arguitara emana ; eta Guipuzcoaco Arciprestazgo nagusico apaicen batzarre edo Congregracioac 1855-garren urtean erabaqui zuan becela, berrico [sic] euscarara itzulia.Cristóbal Pérez (Bilbao), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1905Cristauaren dotriña eguiazcoa / Aita Ripalda eta Astetec ipiñia ; eta Angel María Arcos berriro icustaldi bat eman eta gueitua erderaz ; eta Apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Arcos, Angel María (S.I.), adic.; Astete, Gaspar (S.I.); Elosu (Durango), imp.; Ripalda, Jerónimo de.
1911Cristauaren dotrinaco liburu chiquia : Aita Astete'ren dotriñaco liburuchuan dauden gauzaric bearrenen ezagüera itz guchitan / Bizcarra'tar Zacarias eracasle ta teolojiaco maisuac gaztelaniz antolatua ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia...umeen oneraco.Vizcarra Arana, Zacarías de.; Astete, Gaspar (S.I.)
1858Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; Zuazua (Donostia-San Sebastián), imp.; García Mazo, Santiago José.
1895Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; López (Tolosa), imp.; García Mazo, Santiago José.
1909Cristiñau doctrina / Aita Gaspar Astetec erderaz escribidua ; eta guero Gabriel Menendez de Luarcac gauza asco erantzita atera eban ; orain eusquerarara hiyortuta urteiten dau arguitara cerbait gueyagoturic Laudiyoco Abade Jaunen encarguz eta costuz, diar dirian baiyezcoacaz.Menéndez de Luarca, Gabriel.; Astete, Gaspar (S.I.)
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1900Cristiñau-icasbidea. Lenengo malla : bizcaieraz.-
1895Cristinaubaren dotriniaren esplicacinua eusqueras / Martín de Arzadun.Elosu (Durango), imp.; Arzadun Ubidea, Martín de.
1883Cristinauben dotrina / Bartolomé Olaechea.Olaechea, Bartolomé.
1825Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea Bilboco Ospitale Santuco erretoriac, Laucarizco cura zanian, jay domequetan espliquetan evan leguez.Morales (Bilbao), imp.; Olaechea, Bartolomé.
1848Cristinauben dotrinia / Bartolome Olaechea.Olaechea, Bartolomé.
1846Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.Delmas (Bilbao), imp.; Olaechea, Bartolomé.
1872Cristinauben dotrinia / Bartolomé Olaechea.Olaechea, Bartolomé.
1911Cristoren dotriñaco icasquizunic biarrenac / ipiñi ditu eusqueraz Juan B. Egusquiza Abadiac.Egusquiza, Juan, trad.; Verdes Achirica (Bilbao)
1713Doctrina christianaren explicacioa Villa Franca Guipuzcoaco onetan euscaraz itceguiten dan moduan : erri noble onen instanciaz escrivitu ceban beraren vicario eta capellau D. Joseph Ochoa de Arinec, pueblo onetaco aurray iracasteco..Ugarte (Donostia-San Sebastián), imp.; Ochoa de Arín, José.