Búsqueda
Resultados 1-10 de 23
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.
1922Zerurako bidea / Oyarrtzabal'tar Martín.-
1850Cristavaren bicitza edo bicitza berria eguiteco videa : ta ondo illtzen icasteco ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac... Agustín Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac.Cardaberaz, Agustín (S.I.); Mendizábal (Tolosa), imp.
1909Mirabe eta lantegietako gazteentzat konsejuak / Maria de los Dolores del Pozo y de Mata Saavedra-kosk erderaz eskribatuak ; euskerara biurtzen ditu Eusebio Lardizabal letran-go kanonigo araudunak.Lardizábal, Eusebio.
1897Bearguillearen arguia edo Bearguintz humilletan santutu ciran cembait Cristau nobleren bicitzac, Familia Sagraduaren cerbait berri laburqui aurrena emanaz / Jesusen Compañiaco Francisco Butiñac gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arruec eusquerara etzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1861Maria Santisimaren mayatzeko illa : Maria Santisimari escaintzen zayona virtutezco acto eta obra onaquin lorapillo batzuen guisan bildu ditzaquetenac cristau guciac, dala Elizetan, dala beren echetaco erretiroan.-
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.
1800Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu behar dien confesio ta comunioari ondo eguiñac izaiteco / Juan Antonio Moguel ta Urquizac.Ezquerro (Pamplona), imp.
1885Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac euzqueraz jarria ; eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua..Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.