BúsquedaResultados 51-60 de 377
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1908Testamentu Zar ta Berrico condaira edo munduaren asieratic Jesucristo-ren Ebanjeliyoa Apostoluac eracutsi zuten arterañoco berri, Escritura Santuric atera ta / euskeraz Francisco Ignacio Lardizábal Zaldibico beneficiaduac len ipiñi ; eta Orkaiztegui-ko Patricio Antonio Apaizak zuzenduta orain berriro arguitaratzen diranak.Lardizábal, Francisco Ignacio de, trad.; Orcaiztegui, Patricio Antonio, dir.; López (Tolosa), imp.
1850Cristavaren bicitza edo bicitza berria eguiteco videa : ta ondo illtzen icasteco ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac... Agustín Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac.Cardaberaz, Agustín (S.I.); Mendizábal (Tolosa), imp.
1879Misio santuaren oroipena : laugarren eguiñaldi onetan obetoago ipiñi eta Vitoriaco obispo jaunaren baimenarequin arguitaratzen dana.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1876San José eta Familia Sagraduaren cortea : visita eguiteco moduan eguiña / José María Rodriguecec euscaraz ipiñia.Rodríguez, José María, trad.
1912Tratado de sintaxis del idioma euskaro / por Ignacio María Echaide.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1928Método práctico del euskera / por Miguel de Inchaurrondo.Aramendía (Pamplona), imp.
1847Guipuzcoaco provinciaren condaira edo historia : ceñetan jarritzen diraden arguiro beraren asieratic orain-arte dagozquion barri gogoangarriac / eguin eta zucendu cebana Juan Ignacio de Iztueta.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1884Euskal-festak Donostian = Juegos florales euskaros en San Sebastián : 1883 / [organizados por el Consistorio de Juegos Florales de San Sebastián].Consistorio de Juegos Florales (Donostia-San Sebastián)
1882Jesusen Biotz maitearen debozioa / Sebastián Mendiburu-c egiñ ; eta Aita Larramendi ta beste ascoren alabanzaric aundienakin bi-aldiz argitaratu zuen liburu ederra..Arana, José Ignacio de (S.I.); Larramendi, Manuel de (S.I.); López (Tolosa), imp.
1890Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.